سند تحول دولت مردمی

سند تحول دولت مردمی توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

سند تحول دولت مردمی طی نامه شماره 158483 مورخ 1400/12/08 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir