رأی شماره 2928 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 9909970905811443ـ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت از تاریخ صدور آن ابطال شد.)

تاریخ دادنامه: 1400/11/5    شماره دادنامه: 2928    شماره پرونده: 0002874

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 9909970905811443ـ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ با شکایت آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی و به موجب دادنامه شماره 1443ـ 1396/10/16 بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/ 81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت ابطال شده است.

 2ـ متعاقباً آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی به موجب لایحه‌ای ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

" احتراماً اینجانب عزت اله مصلحی مصلح آبادی شاکی پرونده کلاسه 9802637 و شماره دادنامه 9909970905811443 تقاضا دارم در خصوص دادنامه فوق که از سوی آن هیأت رأی به ابطال بند 5 بخشنامه ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت داده شده ماده 13 قانون اعمال گردد. "

3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال بخشنامه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 9909970905811443ـ 1399/10/16 حکم به ابطال بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقرره مذکور با قانون و تصویب‌نامه شماره 8724 / ت56485هـ ـ 1398/1/31 هیأت وزیران صادر کرده است و با توجه به طرح تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور مقرره فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و مستند به قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با تقاضای مزبور موافقت کرده و بند 5 بخشنامه شماره ت ه م/81136 ـ 1398/2/28 وزارت نفت  را از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir