بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی در سال 1401)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی در سال 1401) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی (موضوع صادرات واحدهای قوسی در سال 1401) طی نامه شماره 1400/1817387 مورخ 1400/12/28 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir