قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) ابلاغ شد.

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) که در جلسه علنی مورخ 1400/11/06 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 171014 مورخ 1400/12/25 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir