آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/01/14 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" طی نامه شماره 10856 در تاریخ 1401/01/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir