قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور ابلاغ شد.

قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور که در جلسه علنی مورخ 1401/02/10 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 31678 مورخ 1401/03/01 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir