بخشنامه درخصوص خروج موقت وسایل نقلیه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص خروج موقت وسایل نقلیه ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص خروج موقت وسایل نقلیه طی نامه شماره 1401/224452 مورخ 1401/02/24 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir