قانون جهش تولید دانش بنیان

قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شد.

قانون جهش تولید دانش بنیان که در جلسه علنی مورخ 1401/02/11 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 33430 مورخ 1401/03/03 توسط رییس جمهور ابلاغ شد

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir