بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA،KABUL و OOCJ DUBAI

بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA ،KABUL و OOCJ DUBAI ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA ،KABUL و OOCJ DUBAI طی نامه شماره 1401/246414 مورخ 1401/02/26 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir