ماده واحده تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تایید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی طی نامه شماره 1401/3513/دش مورخ 1401/03/08 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir