ماده واحده انتخاب رییس بنیاد ایران شناسی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده انتخاب رییس بنیاد ایران شناسی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده انتخاب رییس بنیاد ایران شناسی طی نامه شماره 1401/3515/دش مورخ 1401/03/08 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir