آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/21 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران" طی نامه شماره 39005 در تاریخ 1401/03/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir