مصوبات جلسه 386 هیات واگذاری مورخ 1401/02/05

مصوبات جلسه 386 هیات واگذاری مورخ 1401/02/05 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 386 هیات واگذاری مورخ 1401/02/05 طی نامه شماره 44396 مورخ 1401/03/10 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir