بخشنامه درخصوص صادرات MDF خام

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات MDF خام ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات MDF خام طی نامه شماره 1401/374333 مورخ 1401/03/22 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir