قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ابلاغ شد.

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که در جلسه علنی مورخ 1400/02/29 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 50412 مورخ 1401/03/30 توسط رییس جمهور ابلاغ شد

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir