اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 14 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 14 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/01 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 14 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده" طی نامه شماره 56449 در تاریخ 1401/04/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir