طرح استفساریه بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده

طرح استفساریه بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده در جلسه علنی مورخ 1401/01/28 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir