طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در جلسه علنی مورخ 1401/01/28 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir