طرح منع محدودیت های اعلام شده در خصوص واکسن کرونا

طرح منع محدودیت های اعلام شده در خصوص واکسن کرونا در جلسه علنی مورخ 1401/02/21 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir