مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23

مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23 طی نامه شماره 74795 مورخ 1401/04/21 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir