ماده واحده اصلاح تبصره های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده اصلاح تبصره های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده اصلاح تبصره های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طی نامه شماره 1401/7395/دش مورخ 1401/05/12 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir