اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان

مصوبه اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان طی نامه شماره 1401/7728/دش مورخ 1401/05/22 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir