رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 43898/44 مورخ 1396/11/25 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 43898/44 مورخ 1396/11/25 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در تاریخ 1401/05/04 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir