تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارت وارده به سازه زیر گذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارت وارده به سازه زیر گذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/23 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارت وارده به سازه زیر گذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر" طی نامه شماره 90141 در تاریخ 1401/05/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir