رأی شماره 902 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 200/93/524-1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌ شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

رأی شماره 902 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 200/93/524-1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌ شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.» در تاریخ 1401/05/11 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir