مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)

مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400) طی نامه شماره 60/121040 مورخ 1401/05/15 توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir