آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/27 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" طی نامه شماره 117173 در تاریخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir