تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال 1401" طی نامه شماره 117523 در تاریخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir