بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات واحدهای قوسی طی نامه شماره 1401/955806 مورخ 1401/07/04 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir