بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیوی طی نامه شماره 1401/953429 مورخ 1401/07/04 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir