تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/07/06 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 120048 در تاریخ 1401/07/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir