مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/27 هیات وزیران درخصوص "مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال" طی نامه شماره 125522 مورخ 1401/07/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir