مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن

مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن ابلاغ شد.

مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 1401/05/09 طی نامه شماره 127187 مورخ 1401/07/19 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی مسکن ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir