نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص 3 فقره از تصویبنامه های هیات وزیران به شماره های 98370 و 98379 موضوع اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی و اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت و شماره 117467 موضوع اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص 3 فقره از تصویبنامه های هیات وزیران به شماره های 98370 و 98379 موضوع اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی و اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت و شماره 117467 موضوع اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص 3 فقره از تصویبنامه های هیات وزیران به شماره های 98370 و 98379 موضوع اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی و اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت و شماره 117467 موضوع اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت  طی نامه شماره 79474 مورخ 1401/08/18 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir