مصوبات شصت و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات شصت و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات شصت و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/166127 مورخ 1401/08/16 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir