اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/22 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال" طی نامه شماره 155379 در تاریخ 1401/08/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir