بخشنامه درخصوص صادرات کاغذ بسته بندی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات کاغذ بسته بندی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات کاغذ بسته بندی طی نامه شماره 1401/1244533 مورخ 1401/08/25 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir