مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/182314 مورخ 1401/09/06 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir