تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/02 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور" طی نامه شماره 163300 در تاریخ 1401/09/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir