اصلاح تصویبنامه درخصوص بروزرسانی بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع بروزرسانی بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/06 هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع بروزرسانی بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طی نامه شماره 166264 در تاریخ 1401/09/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir