بخشنامه درخصوص ثبت بدهی مربوط به اعتبارات عمرانی پرداخت شده جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط در سامانه سماد نو

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ثبت بدهی مربوط به اعتبارات عمرانی پرداخت شده جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط در سامانه سماد نو ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ثبت بدهی مربوط به اعتبارات عمرانی پرداخت شده جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط در سامانه سماد نو طی نامه شماره 55/219781 مورخ 1401/10/26 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir