ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص "تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی"

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص "تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی"ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 1397/4/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص"تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی"، طي نامه شماره 7560-97 در تاریخ 1397/06/10 توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir