آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/08/13 هيأت وزیران در خصوص"آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران"، طي نامه شماره 107858 در تاریخ 1397/08/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند این تصویبنامه به شرح زیر می باشد؛ از قانون دریایی ایران مصوب (1343/06/29)؛ ماده 7 - تغيير تابعيت ‌ مالكي كه كشتي او در ايران به ثبت رسيده است مي تواند تابعيت كشتي خود را تغيير دهد. ‌مقررات مربوط به خروج از تابعيت در آئين‌نامه اين قانون تعيين خواهد گرديد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir