رأی شماره 2132 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال فراز اول بند 12ـ 5 از ماده 12 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

تاریخ دادنامه: 1397/12/14 شماره دادنامه: 2132 شماره پرونده: 1997/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره 1 بند 12ـ 5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: آقایـان حمیدرضا جهانی‌راد و مجید شاه‌حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره 1 بند 12ـ 5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، متأسفانه شهرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت 345/72 مترمربع دارای پلاک ثبتی 14/962 بخش 10 حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیأت عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به شماره 1018 ـ 1393/6/17، 275 ـ 1391/5/16، 627 ـ 1391/9/20، 492 ـ 1389/11/4 و 459 ـ 1389/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی‌عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستهای اجرایی بودجه سال 1397 به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده 36 صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیرقانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره 730 ـ 1396/8/2 هیأت عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، مورد استدعاست. »
متعاقباً شاکیان به موجب نامه‌ای که به شماره 97ـ 1997ـ 1 مورخ 1397/9/5 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً اینجانبان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی شاکیان پرونده 1997/97 مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین وسیله اصلاح می‌گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده 12، بند 5، گزینه 1 (جهت زمینهای تا 500 مترمربع p1 محاسبه می‌گردد) مصوبه شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس می‌باشد. لذا خواهشمند است با عنایت به بُعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذهاب برای اینجانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی اینجانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1397 و بعد از آن، شهرداری گنبد کاووس
.............
12ـ 5): هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
1) جهت زمینهای تا 500 مترمربع p1 محاسبه می‌گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند ، فلذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .»
نظر به اینکه در رأی شماره 275 ـ 1391/5/26 و سایر دادنامه‌های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند 12ـ 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) جهت زمینهای تا 500 مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند 12ـ 5 ماده 12 تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی به‌استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir