رأی شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1398/2/10 شماره دادنامه: 170 شماره پرونده: 261/98
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق‌السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده‌اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده‌اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله‌مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده‌اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900086735 با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عایله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902202235 ـ 1392/12/18 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته فوق لایحه دفاعیه و با عنایت به محتویات پرونده بالاخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955600770 ـ 1393/9/29 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085416 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100803ـ 1391/3/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به‌خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملاً از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به‌همه بازنشستگان می‌بایست تعلق نمی‌گیرد [نمی‌گرفت] ارائـه نـداده است بلکه در فیش حقوقی ارائه‌شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده8 مصوبه هیأت وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب مـاده 127 قانون بـرنامه سوم توسعه کارکنانی کـه در راستای این مصوبه بازخرید می‌شوند با پرداخت کل حق‌السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌توانند بهره‌مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900085397 با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره 9109970902100808 ـ 1391/3/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می‌باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملاً از این مزایا محروم می‌گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی‌باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره 5088/ت68858 ـ 1382/12/18 هیأت وزیران می‌باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می‌شود. این رأی قطعی است. این رأی مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/2/10 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم بند 92 قانون بودجه سال 1391 که مقرر شده است « به‌دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید .» و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سالهای 1382 الی 1387 و تاریخ بازنشستگی آنها در سالهای 1385 و 1387 بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رأی شماره 2235 ـ 1392/12/18 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 770 ـ 1393/9/29 عیناً تأیید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به‌استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir