سال انتشار: 1390
مجموعه مصوبات نيمه اول سال 1386 هيات وزيران-جلد 57

شماره جلد: 57
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 6
شماره پرونده: 1700-1-57-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir