سال انتشار: 1391
مجموعه قوانين و مقررات شهرداري

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 10
قیمت روی جلد: 320000
شماره پرونده: 105-1-1-1-2
شابک: 9786006747170
شماره کتابخانه: 2954060
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir