سال انتشار: 1378
قانون اساسي آمريكا

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1378
تعداد صفحه: 3000
قیمت روی جلد: 2200
شماره پرونده: 201-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 11049-78م
آدرس کتاب: America MARJA-ASASI-ASASI.D-ASASI.D-AMERACA
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir