سال انتشار: 1386
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دوره چاپ: 6
سال انتشار: 1386
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 279
قیمت روی جلد: 30000
شماره پرونده: 201-2-0-6-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir