سال انتشار: 1379
قانون اساسي ژاپن

سال انتشار: 1379
تعداد صفحه: 50
قیمت روی جلد: 3000
شماره پرونده: 201-1-0-0-2
شماره کتابخانه: 15285-79م
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir